ALGEMENE BESCHOUWINGEN 2021

Geachte voorzitter,college,collegae,medewerkers ,aanwezigen en kijkers.

De wereld staat op zijn kop,zekerheden zijn verdampt,meningen zijn verdeeld.

Zo begon ons raadslid de algemene beschouwingen vorig jaar. Is er veel veranderd?

Staat Harlingen op zijn kop?

Grote zaken zoals

-het milieu en de gevolgen van de klimaatverandering zijn een prioriteit.

-De verdeling van de welvaart, de kloof tussen arm en rijk wordt alleen maar groter

-Veiligheid. Ook de verkeersveiligheid heeft onze grote aandacht. Binnen de bebouwde kom wordt vaak veel te hard gereden.

-Criminaliteit. Zowel fysiek als online wordt het geweld steeds extremer en bedreigender. Voor veel taken is de politie onderbemenst 

-Welzijn. De druk op de zorg neemt alleen maar toe door de toenemende vergrijzing plus de nog steeds heersende COVID-19

en het tekort aan personeel.

Dit blijven de speerpunten voor ons als Ouderenpartij.

Al deze zaken zijn niet alleen grootschalig, maar hebben tot op het kleinste niveau op gemeentelijk gebied

hun weerslag en kunnen beïnvloed worden door de raad.

Wij verwachten van het College dat zij adequaat ,zuinig, maar met open ogen en oren naar de samenleving kijkt en luistert

en de( soms vervelende) realiteit niet uit het oog verliest.

We verwachten een betrouwbaar bestuur zoals we al jaren gewend zijn.

Dan kunnen we als raad samen met het College dit als kleine betrouwbare gemeente goed aan.

De financiën van de gemeente staan er in vergelijking met andere gemeentes in den lande nog steeds rooskleurig voor.

Er is zelfs nog ruimte voor nieuw beleid.

Wij pleiten nog steeds voor een goed, innovatief, openbaar vervoermiddel voor alle inwoners in Harlingen en de dorpen.

Niet iedereen komt namelijk in aanmerking voor WMO vervoer. De Oosterparkwijk breidt steeds verder uit.

De afstand overbruggen naar het Centrum,Zorgplein, bus of trein is voor veel mensen een haast onmogelijke opgave.

Wij kijken uit naar het actieplan “Nieuwe Senioren” -De pilot verbeteren mobiliteit voor onze inwoners en

-het deelproject toekomstbestendig en duurzaam senioren beleid in het kader van de kostenbeheersing van de WMO

,ook het tekort aan personeel, kan er voor zorgen dat niet iedereen meer de hulp kan krijgen die nodig is.

Door het vervallen van de inkomenstoets en de voortschrijdende vergrijzing zal de vraag om hulp en hulpmiddelen steeds verder toenemen.

Het gebiedsteam en vooral het ouderenwerk zijn zeer goed bezig. Er worden veel aktiviteiten in het ouderenwerk ontplooid.

De steeds verdergaande digitalisering in de samenlevingis is voor ouderen nauwelijks meer bij te benen.

Er verdwijnen steeds meer punten en diensten waar men persoonlijk geholpen wordt en

er wordt verwacht van de mensen dat ze dat digitaal gaan regelen.

Bijvoorbeeld bij Banken,herhaalrecepten bij de Apotheek,maar ook bij Gemeentelijke diensten.

Ondersteuning in de bibliotheek is goed maar kan wel worden uitgebreid naar bv Nieuw Zuid en de Dorpshuizen.

Zeer urgent zijn nog steeds betaalbare huurwoningen voor de middeninkomens.

Misschien het Spaansenterrein als dit dossier eindelijk is gesloten wordt. Dat zou een mooie lokatie zijn.

De tijd zal het leren.

Dan hebben we natuurlijk nog de Energietransitie. Iets wat iedereen wel bezg houdt

,zeker met het vooruitzicht van de enorme stijging van van de energieprijzen.

Wat kost dat, wat is mogelijk,wie gaat dat betalen.

De Gemeente zal veel hulp moeten bieden, zowel praktisch als met subsidiemogelihkheden.

We zijn zeer verheugd dat er in de begroting geld is vrijgemaakt voor een aktiepunt van ons nl.het uitbreiden van de openbare toiletvoorzieningen.

Ook de aandacht en waardering voor de mantelzorger doet ons deugd.

We HOPEN dat het Zorgplein behouden blijft en liever zelfs wordt uitgebreid.

Wij beseffen dat we als gemeente daar helaas geen zeggenschap over hebben.

Wij zien er naar uit dat het Entrepotgebouw als Cultureel Centrum nu concreter wordt , doordat er bedragen in de begroting zijn opgenomen.

Is er veel veranderd? Ja en nee. Verschillende meningen houden we.

Harlingen staat niet op zijn kop.Veel punten zijn nog niet opgelost. Er is nog veel te doen.

Wij wensen het College veel wijsheid toe.

 

 .

ALGEMENE BESCHOUWINGEN 2020


De wereld staat op z’n kop.

Zekerheden zijn verdampt.

Meningen zijn verdeeld

.Fysiek overleg is lastig en de financiele lange vooruitzichten zijn onzeker. 

Ouderen worden in hun gezondheid bedreigd.

Hun inkomen staat al jaren onder druk. Naar hun ervaring wordt niet geluisterd.

Politieke partijen lijken over ouderen belangen heen te walsen.

Redenen genoeg om met een ouderen partij je stem te laten horen. Ook in Harlingen. 

Harlingen, waar het niet eens zo slecht gaat met de behandeling van ouderen. 

Misschien is het bewijs wel, dat de geringe toename van het inwoneraantal van Harlingen is toe te schrijven aan de vergrijzing van de gemeente

. HOOP wil en zal zich sterk blijven maken voorde positie van ouderen in de gemeente en zal al haar mogelijkheden aanwenden om die positie te verbeteren,

zonder  de belangen van andere groepen te beschadigen.

Sterker nog, HOOP is nauw verwant aan andere zwakkere groepen zoals minima en kwetsbaren in de samenleving.

Voor de minima moet vanzelfsprekend gezorgd en niet gekort worden. Eenderde van onze begroting gaat naar sociaal beleid.

De pijn zit ook bij de mensen, die net aan de goede kant van de “armoedeval”zitten.

Die b.v. een "dikke" hypotheek hebben en niet kunnen investeren om hun huis energie- neutraal te krijgen.

Niet alleen de grijze golf, maar ook anderen in de samenleving kunnen de verdergaande digitalisering niet meer optimaal volgen. Dit blijft een zorg.

Beleid staat of valt met de beschikbare financiën en hun besteding. 

In Harlingen spelen nu nog de inkomsten uit het energiebedrijf een rol. Deze opsteker vervalt over een jaar. 

Terugkrijgen van het geld van het Spaansen terrein is leuk, maar ook slechts eenmalig en trouwens,

hoe  staat het nu met de voortgang en afhandeling van de gesprekken met Spaansen?

Het "eilandparkeren" gaat binnenkort over naar de gemeente. Is het college er klaar voor?

Is er al bekend hoeveel autobewegingen worden ingeschat? 

Naast de  “normale” begroting en de eenmalige baten staan ons ook grote investeringen te wachten.

Het nieuwe gemeentehuis is niet gratis en overschrijdingen liggen op de loer.

Project “Westerzeedijk/zeezwembad” heeft een onduidelijke omvang, maar is wel noodzakelijk voor Harlingen. 

Verheugd zijn we over de initiatieven, om het Entrepotgebouw om te toveren in een Multifunctioneelgebouw.

Maar ook daarvoor is geld nodig, het is niet gratis!

Toch hebben we voor alle voornoemde nieuwe  investeringen gereserveerd. Daarvoor hulde en respect.

Maar op al deze plannen moet ook goed toezicht worden gehouden.

En als er dan gebreken zijn, moet er op worden toegezien, dat die ook snel worden hersteld.

Een voorbeeld hiervan is de technische staat van het nieuwe Badhus.  Een schone taak voor Bouw- en woningtoezicht.

De gemeentelijke afdelingen moeten er ook van doordrongen zijn, dat zij er in de eerste plaats  zijn voor het belang van de inwoners. 

Ogenschijnlijk eenvoudige zaken zouden verbeterd kunnen worden

. Openbare toiletten zijn slechts mondjesmaat beschikbaar. En het schoonmaken ervan lijkt gedurende corona niet te zijn opgeschaald ,

hier zou sturend kunnen worden opgetreden.

Meer bankjes op de routes van de binnenstad naar de woonwijken  zouden wenselijk zijn.

Bijzonder zijn we ingenomen met de vele initiatieven van "de Bouwvereniging", zoals b.v. de zonnepercelen op nieuwe en bestaande huizen.

Op welke fronten kan Harlingen milieu winst behalen?

HOOP is een voorstander van betaalbare stadsverwarming.

Maar gaan we ook studie maken naar ander baanbrekende zaken, we zeggen op voorhand  tegen niets, Nee!

Tenslotte de ambtelijke organisatie. Als straks het nieuwe gemeentehuis er is,  staat heel Nederland te trappelen om in Harlingen te komen werken.

Daarom is het verstandig, om nu reeds bij voorkomende vacatures personen te bevoordelen, die of in Harlingen wonen,

of voornemens zijn in deze mooie gemeente te komen wonen

 Want worteling in de maatschappelijke en sociale samenleving van Harlingen zou een winstpunt kunnen zijn.

Ondanks onze kanttekeningen kunnen we zeggen, dat tegen de stroom in, het goed gaat met de gemeente Harlingen. 

De financiën zijn tot nu toe in orde en het lukt ons nog steeds, om onafhankelijk te blijven.

Natuurlijk gaan we samenwerking met andere gemeenten of regio's niet uit de weg, dat willen we graag zo houden. 

KLEIN KUN JE SNEL, GOED EN SLAGVAARDIG HANDELEN.

  Wij wensen het college veel wijsheid toe bij het uitvoeren van het mandaat, dat zij van de inwoners hebben gekregen.

 

 


HOOP

Hrl 211020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

                                                           

 

     Disse man hoort en siet un HOOP!

     Dus a't jim 'es wat op 'e lever  hewwe,kom d'r maar met op 'e proppen.

     Dat kan op onse openbare vergaderingen, die binne altieten gesellig.             

     En van wete wudde we allemaal een HOOP  wiezer nou?