Algemene beschouwingen 2022


Vorig jaar sloten we af met de constatering dat Harlingen ,ondanks alle verschillende meningen, niet op zijn kop staat. 

Nu, in deze roerige tijden, is het zaak om die nuchterheid te bewaren en Harlingen stabiel en toekomstgericht te houden. We moeten dit voor ogen houden, juist nu de zorgelijke situatie in Oost-Europa  ons leven zo sterk beïnvloed.

Een mooie aftrap na de gemeenteraadsverkiezingen van maart j.l.is het akkoord op hoofdlijnen dat raadsbreed is aangenomen. De start van de bestuurlijke vernieuwing.Het is even wennen, eist de nodige inspanning, maar kan met  ieders geloof en inzet slagen.

Financieel kan Harlingen, onder normale omstandigheden de toekomst  ruim aan.

Deze ruimte is ook nodig in het kader van de armoedebestrijding. De kosten van energie en eerste levensbehoeften vormen een extra financiële belasting  voor zowel de lagere als de middeninkomens.Hulp van de gemeente op verschillende vlakken zal daarom de komende tijd nog hard nodig zijn.

Hieronder valt ook het actief zoeken naar schrijnende gevallen die hun problemen te veel achter de voordeur houden. 

Reeds bestaande voorzieningen om mensen in beweging te krijgen, elkaar te ontmoeten en cultureel actief te zijn, 

zoals b.v.in Nieuw Zuid, blijven belangrijk om het welzijn van elke inwoner van de gemeente te behouden. In datzelfde verband moeten de dorpshuizen, zwembad en sportvoorzieningen worden genoemd om er voor te zorgen dat de mensen  veerkrachtig en vitaal blijven. Het college zal zijn uiterste best moeten doen om deze optimaal en met een goede temperatuur open te houden. 

Verloedering is een groot woord, maar we streven naar “Harlingen Schoonste Stad”

Geen vuilnis naast de vuilnisbakken en op straat . De stad moet schoon  en met meer groen.

De trottoirs vlak en goed onderhouden Dit laatste is niet alleen van invloed op de netheid maar ook op de veiligheid. Als een oudere struikelt over een stoeptegel, en daardoor in het ziekenhuis komt,  is dat mede de schuld van de gemeente. Een andere verkeersonveilige situatie vormt soms de redelijk recent aangelegde fiets-, wandel- en zebrapaden. Dit kan zeker beter.

 Veiligheid is ook toezicht op onze internationale haven, zichtbaarheid van politie en handhavers in de wijken. Overlast van en door drugs en alcohol moet stringent en structureel worden aangepakt.

HOOP wil een aantrekkelijke bruisende binnenstad voor iedereen, een uitbreiding van en een grotere diversiteit in het kernwinkelgebied

De burgers en ondernemers worden later dit jaar nog  gevraagd zich hierover uit te spreken.Momenteel loopt een enquête over de huisvesting van de ambtenaren.

Zorg gaat over iedereen. Van jong tot oud. Van kinderopvang  tot verpleeghuis.

Belangrijk voor met name ouderen en gehandicapten is dat er een goede mantelzorgondersteuning is, de poli MCL Harlingen blijft  en er voldoende middelen en mensen bij de thuiszorg  zijn  om er voor te zorgen dat kwetsbare burgers zo lang mogelijk zelfredzaam zijn.

Signalering van problemen en het vinden van oplossingen, maatschappelijk, financieel en persoonlijk heeft daarom een grote prioriteit.Het gebiedsteam speelt hier een belangrijke rol in.

Wel moeten we alert blijven dat er geen wildgroei en verdubbeling ontstaat, teveel aan initiatieven kan leiden tot versnippering en inefficiëntie.

Huisvesting, eigenlijk alle landelijk spelende zaken kunnen naar het Harlingse vertaald worden. Gelukkig hebben wij een zeer actieve woningbouwvereniging .

Ik noem enige zaken: Starterswoningen voor jongeren. Beschikbaar hebben van levensloopbestendige woningen om de doorstroming te bevorderen,ook in het middensegment. Het bevorderen van nieuwe woonvormen zoals Knarrenhof, Buurtwonen en meergeneratiewoningen .

Er komt nu een tijdelijke opvang van asielzoekers,maar er zal ongetwijfeld een  beroep op de gemeenten worden gedaan om meer statushouders te huisvesten om ruimte te maken in de bestaande asielzoekerscentra.

We zijn zeer benieuwd naar de nog openstaande locaties zoals het Spaansen-terrein, komt daar die mooie diverse woonwijk? Langs de Pollendam daar zouden ooit zorgappartementen komen.Wat wordt daar nog gebouwd?

Juridische kosten blijven nog even hoog ondanks dat 2 zaken net minnelijk geschikt zijn. Er lopen weer 2 civiele zaken die in ieder geval nog in 2023 spelen. En nu maar HOPEN dat er niet weer een hoofdpijndossier ontstaat met de daaraan gekoppelde langdurige hoge kosten.

Verbeteren van de dienstverlening, zowel voor de burgers als de zakelijke markt.Er hebben te veel mensen te lang op een vergunning moeten wachten. Maar ook de fysieke openingstijden, eenvoudig iets digitaal regelen en de communicatie in begrijpelijk taal is een goede en noodzakelijke stap.

Laten we HOPEN dat we dit volgend jaar niet meer hoeven te benoemen.

Net zoals het punt dat er meer openbare toiletten bij zouden komen.

Het is al met al een mooie uitdaging. We hopen dat met de nieuwe bestuursstructuur in het komende jaar door Raad en College er veel tot stand zal worden gebracht.

Namens de fractie van HOOP

Ankie Hoendervoogt

fractievoorzitter

 

ALGEMENE BESCHOUWINGEN 2021

Geachte voorzitter,college,collegae,medewerkers ,aanwezigen en kijkers.

De wereld staat op zijn kop,zekerheden zijn verdampt,meningen zijn verdeeld.

Zo begon ons raadslid de algemene beschouwingen vorig jaar. Is er veel veranderd?

Staat Harlingen op zijn kop?

Grote zaken zoals

-het milieu en de gevolgen van de klimaatverandering zijn een prioriteit.

-De verdeling van de welvaart, de kloof tussen arm en rijk wordt alleen maar groter

-Veiligheid. Ook de verkeersveiligheid heeft onze grote aandacht. Binnen de bebouwde kom wordt vaak veel te hard gereden.

-Criminaliteit. Zowel fysiek als online wordt het geweld steeds extremer en bedreigender. Voor veel taken is de politie onderbemenst 

-Welzijn. De druk op de zorg neemt alleen maar toe door de toenemende vergrijzing plus de nog steeds heersende COVID-19

en het tekort aan personeel.

Dit blijven de speerpunten voor ons als Ouderenpartij.

Al deze zaken zijn niet alleen grootschalig, maar hebben tot op het kleinste niveau op gemeentelijk gebied

hun weerslag en kunnen beïnvloed worden door de raad.

Wij verwachten van het College dat zij adequaat ,zuinig, maar met open ogen en oren naar de samenleving kijkt en luistert

en de( soms vervelende) realiteit niet uit het oog verliest.

We verwachten een betrouwbaar bestuur zoals we al jaren gewend zijn.

Dan kunnen we als raad samen met het College dit als kleine betrouwbare gemeente goed aan.

De financiën van de gemeente staan er in vergelijking met andere gemeentes in den lande nog steeds rooskleurig voor.

Er is zelfs nog ruimte voor nieuw beleid.

Wij pleiten nog steeds voor een goed, innovatief, openbaar vervoermiddel voor alle inwoners in Harlingen en de dorpen.

Niet iedereen komt namelijk in aanmerking voor WMO vervoer. De Oosterparkwijk breidt steeds verder uit.

De afstand overbruggen naar het Centrum,Zorgplein, bus of trein is voor veel mensen een haast onmogelijke opgave.

Wij kijken uit naar het actieplan “Nieuwe Senioren” -De pilot verbeteren mobiliteit voor onze inwoners en

-het deelproject toekomstbestendig en duurzaam senioren beleid in het kader van de kostenbeheersing van de WMO

,ook het tekort aan personeel, kan er voor zorgen dat niet iedereen meer de hulp kan krijgen die nodig is.

Door het vervallen van de inkomenstoets en de voortschrijdende vergrijzing zal de vraag om hulp en hulpmiddelen steeds verder toenemen.

Het gebiedsteam en vooral het ouderenwerk zijn zeer goed bezig. Er worden veel aktiviteiten in het ouderenwerk ontplooid.

De steeds verdergaande digitalisering in de samenlevingis is voor ouderen nauwelijks meer bij te benen.

Er verdwijnen steeds meer punten en diensten waar men persoonlijk geholpen wordt en

er wordt verwacht van de mensen dat ze dat digitaal gaan regelen.

Bijvoorbeeld bij Banken,herhaalrecepten bij de Apotheek,maar ook bij Gemeentelijke diensten.

Ondersteuning in de bibliotheek is goed maar kan wel worden uitgebreid naar bv Nieuw Zuid en de Dorpshuizen.

Zeer urgent zijn nog steeds betaalbare huurwoningen voor de middeninkomens.

Misschien het Spaansenterrein als dit dossier eindelijk is gesloten wordt. Dat zou een mooie lokatie zijn.

De tijd zal het leren.

Dan hebben we natuurlijk nog de Energietransitie. Iets wat iedereen wel bezg houdt

,zeker met het vooruitzicht van de enorme stijging van van de energieprijzen.

Wat kost dat, wat is mogelijk,wie gaat dat betalen.

De Gemeente zal veel hulp moeten bieden, zowel praktisch als met subsidiemogelihkheden.

We zijn zeer verheugd dat er in de begroting geld is vrijgemaakt voor een aktiepunt van ons nl.het uitbreiden van de openbare toiletvoorzieningen.

Ook de aandacht en waardering voor de mantelzorger doet ons deugd.

We HOPEN dat het Zorgplein behouden blijft en liever zelfs wordt uitgebreid.

Wij beseffen dat we als gemeente daar helaas geen zeggenschap over hebben.

Wij zien er naar uit dat het Entrepotgebouw als Cultureel Centrum nu concreter wordt , doordat er bedragen in de begroting zijn opgenomen.

Is er veel veranderd? Ja en nee. Verschillende meningen houden we.

Harlingen staat niet op zijn kop.Veel punten zijn nog niet opgelost. Er is nog veel te doen.

Wij wensen het College veel wijsheid toe.