Geacht college van Burgemeester en Wethouders 

Geachte leden van de Raad

Allereerst is HOOP blij met een goed leesbare begroting die sluit met een positief resultaat

Uit de septembercirculaire komt het beeld naar voren dat we een hogere uitkering uit het  gemeentefonds krijgen, dat de nieuwe rekenmethode die het Rijk gaat toepassen gunstig uitpakt  voor onze gemeente en dat de jaren 2026 en 2027 ook met een positief saldo zullen eindigen. Maar er komen nieuwe landelijke verkiezingen, veel is nog onzeker, dus voorzichtigheid blijft  geboden. 

Wij zijn verheugd over de 9 programmaonderdelen waarin meerdere speerpunten en ambities uit  ons verkiezingsprogramma met de daaraan gekoppelde acties zijn te zien, waar wij ons als partij  in kunnen terugvinden. 

Wij willen graag concreet ingaan op een paar onderdelen van deze programmabegroting. 

3. Verkeer en vervoer.  

 In Harlingen is inmiddels 26,5% van de bewoners boven de 65, waaronder veel wandelaars die soms lopen  met een stok of rollator en fietsers.

Wij van HOOP zijn daarom verheugd dat er meer aandacht komt voor het langzame verkeer, om het voor die groep veiliger te maken, zodat ze blijven bewegen. Uiteraard is het stimuleren van het fietsgebruik en de wandelpaden van belang voor alle leeftijdsgroepen. Goed voor de gezondheid meer bewegen in de buitenlucht.

Veilige fietspaden, een verkenning voet/fietsbrug over de Zuiderhaven, maar ook de aandacht voor stoepen en oversteekplaatsen blijft van belang.

We zijn blij met de initiatieven van de  Futbringer, wat al sinds 2018 in het verkiezingsprogramma van HOOP staat en ANWB Automaatje, die een mooie aanvulling op de WMO taxi zijn. Met de evaluatie van de Futbringer hopen we op een uitbreiding van uren in de middag en de  mogelijkheid ook met handopsteken in te kunnen stappen, naast de vaste opstapplaatsen. Vooral omdat de opstapplaatsen nogal een eind uit elkaar liggen. 

Voor wandelaars die niet meer zo fit zijn  zien wij graag meer bankjes om onderweg even te kunnen uitrusten.  

4. Economie.

Terecht is er een grote aandacht voor recreatie en toerisme, een belangrijke pijler voor onze  economie en werkgelegenheid. Wat ons zorgen baart is de visserijsector, met name de nijpende situatie van de visafslag en de  garnalenvissers die nog steeds niet weten waar ze aan toe zijn. 

Dit kwam  ook tot uiting bij de Visserijdagen dit jaar, activiteiten van de Visserijhaven  waren naar de  Willemshaven  verplaatst. De mensen misten het vis eten in de hal van de visafslag. 

Want:   

Visserij en Visserijdagen horen bij Harlingen en daarom hopen wij van HOOP dat het de status van Vissersplaats ook in de toekomst zal blijven behouden.! 

 5. Onderwijs.  

We zijn blij met het aanbod van de digitale hulp in Harlingen, maar er blijft  altijd een groep  bewoners waarvoor persoonlijke hulp aan een loket noodzakelijk blijft. 

7 .Sociaal domein.  

Er zijn signalen uit onze gemeente dat het zorgpakket versoberd wordt, met name het aantal uren huishoudelijke hulp. Wat voor de mensen die  de hulp niet zelf kunnen betalen een probleem is. Het vaste abonnementstarief van € 20,60 in 2024, is  daarvan een  oorzaak. HOOP zou graag zien dat dit bedrag weer inkomensafhankelijk wordt, maar helaas gaat Den Haag daarover. Maar misschien kan het gebiedsteam toch nog iets voor deze mensen betekenen.

8. Volksgezondheid.

Wij als HOOP vinden dat het aanbod van medische zorg door MCL Harlingen absoluut niet  minder mag worden. Er is al sprake van een achteruitgang, tenminste  zo wordt dat in de praktijk nogal eens  ervaren.

 9. Volkshuisvesting en milieu 

De overheid wil dat mensen zo lang mogelijk zelfstandig thuis kunnen blijven wonen. Dat kan als  de woning min of meer passend is . Ook in Harlingen is er nog een tekort aan seniorenwoningen . “Waar mogelijk zetten we in op het bevorderen van doorstroming om aan ieders woonwensen  tegemoet te komen ( pagina 67) “ dit  heeft wat HOOP betreft de hoogste prioriteit. Speerpunt 2 van programmaonderdeel Sociaal Domein spreekt van de verdere uitwerking van de  woonzorgvisie in 2024. Er wordt van uitgegaan dat in de toekomst een groeiende  huisvestingsopgave voor de ouderenzorg wordt verwacht. Wat ons betreft ligt dat niet in de  toekomst en hoeft huisvesting voor ouderen niet altijd samen te gaan met ouderenzorg. Er zijn  heel wat vitale ouderen in deze tijd die graag wat kleiner willen wonen en waarvoor dus  doorstroming van groot belang is. 

We hopen dat met de nieuwe bestuursstructuur in het komende jaar door de Raad en het College  weer veel tot stand wordt gebracht.  

Namens de fractie van HOOP, 

Ankie Hoendervoogt 

Fractievoorzitter.