Programma jaar 2022 

HOOP   Verbindt is Vitaal en Vertrouwd

 

De wat loze kreet ‘het gaat goed in Nederland’, geldt niet voor iedereen en daarom wil HOOP de huidige welvaart omzetten in welzijn voor een ieder en

in het bijzonder voor ouderen die dreigen te worden weggeduwd in de grijze massa.

Er zijn nog te veel mensen die zich niet gehoord voelen door de politiek.

Hun levenswijsheid, ervaring en kennis schijnen niet meer mee te tellen.

En niet alleen ouderen, maar ook andere leeftijdsgroepen zitten vaak met vragen waar zij geen antwoord op vinden.

HOOP richt zich op het algemeen belang, door in brede zin oog te hebben voor Zorg,Welzijn en Veiligheid.

HOOP is dus een partij voor iedereen.

 Participatie en zelfredzaamheid is  niet voor iedereen zijn weggelegd.

Iets weten is nog niet iets doen.

Er zijn mensen die hulp nodig hebben om tot resultaat te komen met betrekking tot hun eigen welzijn.

Praten met de mensen is belangrijk.

HOOP leden staan met beide benen in de maatschappij en fungeren als ogen en oren voor wat er onder de Harlingers leeft.

HOOP heeft hierin een duidelijke signaalfunctie.

HOOP wil haar bijdrage leveren aan het weerbaarder maken van mensen en voorkomen dat ze verzwakken door ingewikkelde systeemregels.

 

HOOP Verbindt is Vitaal en Vertrouwd.

 

ZORGen voor elkaar is de basis van het verkiezingsprogramma van HOOP.

WELZIJN wordt ervaren als er veel mogelijk is voor jong tot oud.

VEILIGHEID is belangrijk om met vertrouwen een deel van de samenleving te zijn.

HOOP heeft al 8 jaar ‘n zetel in de raad en kan met uw steun en stem meer invloed uitoefenen. 


Woningmarkt

Starters moeten ook een kans krijgen op de woningmarkt. Voldoende woningen die toegankelijk en betaalbaar zijn voor iedereen is een goed recht. Dus bij alle nieuwe plannen zal HOOP haar stem zeker laten horen.


Toerisme en Recreatie

HOOP wil het motto :”Harlingen Welkom aan Zee” verder waarmaken. Ze wil bijdragen aan plannen voor verdere ontwikkeling van de Willemshaven tot een aantrekkelijk wandel-en verblijfsgebied met ligplaatsen voor historische schepen,

waaronder De Witte Swaen (gebouwd op de Willem Barentsz werf) en de aanleg van een zoutwaterbad. 

HOOP ziet hierin werkgelegenheidskansen, ook voor  Maritiem gebonden bedrijven zoals zilte groenteteelt en viskwekerijen.

Dagrecreatie stimuleren door het promoten van activiteiten in de binnenstad,  het Hannemahuis en de stadsgidsen. 

Voorziening van meer en duidelijk herkenbare openbare toiletten is nodig.


Duurzaamheid

Energiebesparing is goed voor het milieu en voor de portemonnee.

HOOP steunt en stimuleert subsidiemogelijkheden en meer goed bereikbare elektrische openbare laadplaatsen voor fiets en auto .

Harlingen “De Schoonste Stad aan het Wad” betekent samen een inspanning leveren.

Meer recyclen en een betere afvalscheiding met meer ondergrondse containers, ook voor oud papier.


Groenvoorziening /openbare ruimte

Zowel voor het milieu als voor de beleving zijn goed onderhouden en nieuw te realiseren groenvoorzieningen een noodzaak.

Langs fiets- en wandelpaden biodiversiteit in de bermen bevorderen.

Voldoende zitbanken en afvalbakken plaatsen.

Het verhogen van de mobiliteit naar en van de binnenstad, scholen, woonwijken en dorpen en

vooral ook aandacht voor langzaam verkeer blijft prioriteit. Een buurtbus kan hierin ook bijdragen.

Voor een gevoel van veiligheid zijn stoepen zonder teveel obstakels en meer blauw op straat hard nodig.

 

Jeugd en Ouderen.

Voor het welzijn van zowel de jeugd als de ouderen zijn ontmoetingsplaatsen zoals dorps-, wijk-, buurthuizen en verenigingen van groot belang. Ook goede sportvoorzieningen zijn een blijvende prioriteit.

Mede hierom moet de gemeente burgerinitiatief aanmoedigen door kleine subsidieaanvragen voor alle verenigingen te vereenvoudigen. 

HOOP steunt van harte allerlei ontmoetingsactiviteiten zoals een grote diversiteit aan mogelijkheden in

gebouw Nieuw Zuid en in Het Vierkant bestemd voor alle inwoners van Harlingen.

Het digitaal vaardig maken blijft een belangrijk aandachtspunt voor HOOP.

Als er zorg nodig is, streeft HOOP naar kwalitatieve en voldoende thuiszorg, mantelzorgondersteuning en het behouden en eventueel uitbreiden van poliklinieken in het MCL Harlingen.

HOOP streeft naar het heropenen van de Eerste Hulppost in het MCL.

Hoop staat met beide benen in de samenleving en heeft een duidelijke signaalfunctie van wat er leeft onder de Harlingers!

 

Onze Programmapunten voor de komende 4jaar 

staan weer  in het teken van :

ZORG,Welzijn den Veiligheid

1.Streven naar kwalitatieve goede thuiszorg , mantelzorgondersteuning en

het behouden maar liefst nog, uitbreiden van de  poliklinieken  in het MCL Harlingen.

2.Heropenen van de Eerste Hulp Post in het MCL Harlingen

3.Locaties voor :theater ,muziek,bioscoop en verenigingen

4.Kwijtschelding van de €.385,00 eigenbijdrage ziektekosten voor de minima

5.Stimuleren vitaliteit,bewegen in een groene omgeving

6.Voldoende woningen,toegankelijk en betaalbaar voor iedereen.

7.Energiebesparing: subsidiemogelijkheden en meer  electrische oplaadpalen voor fiets en auto

8.Behoud en ondersteuning dorps-,wijk- en buurthuizen

9.Aktiviteiten in gebouw Nieuw Zuid en Het Vierkant als sociale ontmoetingsplaats 

 voor alle Harlingers

10.Voldoende en duidelijk herkenbare openbare toiletten

11.Het centrum van Harlingen goed bereikbaar maken met een buurtbus.

12.Uitbreiden  professionele ondersteuning digitale vaardigheden 

13.Vereenvoudigen kleine subsidieaanvragen voor alle verenigingen

14.Stimuleren dagrecreatie toerisme door aantrekkelijke ontwikkeling Willemshaven,

    Westerzeedijk en een Zoutwaterbad.

15.Veilige routes voor langzaam verkeer, meer bankjes en prullebakken

16.Meer blauw op straat