Persbericht HOOP ten behoeve van raadsverkiezingen maart 2022

Harlinger Onafhankelijke Ouderen Partij  (HOOP)

 

De wat loze kreet ‘het gaat goed in Nederland’, geldt niet voor iedereen en daarom wil HOOP de huidige welvaart omzetten in welzijn voor een ieder en

in het bijzonder voor ouderen die dreigen te worden weggeduwd in de grijze massa.

Er zijn nog te veel mensen die zich niet gehoord voelen door de politiek.

Hun levenswijsheid, ervaring en kennis schijnen niet meer mee te tellen.

En niet alleen ouderen, maar ook andere leeftijdsgroepen zitten vaak met vragen waar zij geen antwoord op vinden.

HOOP richt zich op het algemeen belang, door in brede zin oog te hebben voor zorg, welzijn en veiligheid. HOOP is dus een partij voor iedereen.

 participatie en zelfredzaamheid is  niet voor iedereen zijn weggelegd.

Iets weten is nog niet iets doen. Er zijn mensen die hulp nodig hebben om tot resultaat te komen met betrekking tot hun eigen welzijn.

Praten met de mensen is belangrijk.

HOOP leden staan met beide benen in de maatschappij en fungeren als ogen en oren voor wat er onder de Harlingers leeft.

HOOP heeft hierin een duidelijke signaalfunctie.

HOOP wil haar bijdrage leveren aan het weerbaarder maken van mensen en voorkomen dat ze verzwakken door ingewikkelde systeemregels.

De gemeente Harlingen is nodig en moet weten hoe ze de Harlinger mensen moet bijstaan.

 

Onze Programmapunten voor de komende 4jaar 

staan zoals ook in ons LOGO staat weer  in het teken van :

ZORG, WELZIJN EN VEILIGHEID

 

1.Streven naar kwalitatieve goede thuiszorg , mantelzorgondersteuning en

het behouden maar liefst nog, uitbreiden van de  polifuncties in het MCL Harlingen.

2.Zorgen voor voldoende levensloopbestendige woningen, in de sociale woningbouw maar ook voor middeninkomens.

3.Woningaanpassingen voor senioren,waardoor ze veilig langer thuis kunnen blijven wonen

4.Energiebesparing stimuleren door het aanbieden van subsidiemogelijkheden

5.Verhogen mobiliteit door middel van

-veilige routes voor het het langzame verkeer van en  naar de binnenstad, scholen, woonwijken en dorpen.

- ook de mobiliteit verhogen door  door het inzetten van een buurtbus

 6.Meer blauw op straat,de wijkagent duidelijker aanwezig .

7.Behouden en ondersteunen dorpshuizen, wijk- en buurthuizen alsmede activiteiten in gebouw Nieuw Zuid,

  als sociale ontmoetingsplaatsen voor jong en oud.

8.Creatief bijdragen aan plannen met betrekking tot De Nieuwe Willemshaven, ten gunste van leefbaarheid Harlingers en aantrekken toerisme.

Meer (economische) allure geven door deze haven uit te roepen tot ‘Open Maritiem Museum Harlingen’,

met als onderdelen ligplaatsen voor museumschepen als de “Sittard”, de “Holland” en het voormalige Lichtschip.

9.‘Harlingen aan zee,’ overal water om ons heen maar geen druppel om in te zwemmen. Ondersteunen realisatie zoutwaterbad.  

10 uibreiding van de openbare toiletten.en duidelijk herkenbaar  verwijsborden

11.Op peil houden goede sportvoorzieningen voor jong en oud.

12.Harlingen is een karakteristieke stad, met een eigen (Harlinger) cultuur, die we willen behouden.

13.Stimuleren dagrecreatie door duidelijk aangeven hoogtepunten in de stad.

14.Mensen zelfredzamer maken door professionele ondersteuning bij aanleren van digitale vaardigheden.

15.Vereenvoudigen (kleine) subsidie aanvragen door kleine groeperingen, met als gevolg dat mensen enthousiaster het initiatief nemen om iets voor de Harlingers te organiseren. Minder bureaucratische regeltjes en meer vertrouwen in burgerinitiatief.

16.Werkgelegenheid Maritiem gebonden bedrijven aantrekkelijk maken, kansen grijpen nu het economisch goed gaat, zoals bijvoorbeeld viskwekerijen en zilte groente teelt.

17..Werkgelegenheid bevorderen op het gebied van zorg, welzijn en veiiligheid